Начало Условия за ползване

Условия за ползване

I. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на „Екип Нюз“ ЕООД. Те съдържат заглавие, автор, снимка и първите 500 (петстотин) знака на статията. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от „Екип Нюз“ ЕООД. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

II. Ограничаване на отговорността

Ekipnews.com („Екип Нюз“ ЕООД) прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Ekipnews.com („Екип Нюз“ ЕООД) не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Екип Нюз“ ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Ekipnews.com („Екип Нюз“ ЕООД) не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт. Ekipnews.com („Екип Нюз“ ЕООД) не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Ekipnews.com („Екип Нюз“ ЕООД) има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

III. Други

Ekipnews.com („Екип Нюз“ ЕООД) си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за коментиране на статиите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Настоящите общи условия влизат сила от 03.01.2017-та.