Начало За нас

За нас

Ekipnews.com е нова медия. Тя стартира през месец юни 2017г. ekipnews.com има новинарски характер и за първи път в България събира в една медия елементи на вестник и телевизия. Слоганът на рекламната кампания ще бъде: „ВЕСТНИК + ТЕЛЕВИЗИЯ – СВЕТЪТ НА ЕДИН АДРЕС“. В началната част медията има екран, който напомня телевизор и има всички елементи на новинарска телевизия – лого, информационна плочка, скролове, както и шапки и кашове. На този екран потребителите могат във всеки момент от денонощието да стартират актуална новинарска телевизионна емисия с времетраене 12-14 минути. В тази емисия чрез видео и звук, ще бъдат представени най-значимите събития и изявления на лидери в различните областите на обществения живот в България и по света. След първата телевизионна част, следва „втора част”, която може условно да бъде наречена вестникарска, защото е съставена от написани новини, коментари, анализи и интервюта, придружени от богат снимков материал. Вестникарската част завършва с информационни форми за времето, валутите, както и любопитни събития. ekipnews.com обаче няма да има чисто новинарски характер, а ще залага изключително на коментари и анализи на най-добрите български автори. С други думи, ще разчита на информация плюс обществен дебат. За това беше възприето и името ekipnews.com Аудиторията на медията ще бъде търсена сред по-образованата част от обществото, която се вълнува от развитието на България и света, от движението на обществените и икономическите процеси, както и от културните и спортните тенденции. Амбицията на издателите е чрез ekipnews.com да осигури на българските потребители качествени новини и експертни анализи на високо ниво, такива каквито получават потребителите в развитите европейски страни. Ние искаме да ви дадем информацията, която ви липсва.

Емил Стоянов
Издател


Ekipnews.com ekipnews.com is a news media, launched in June 2017. ekipnews.com is a news vehicle, combining the elements of newspaper and television in one media for the first time in Bulgaria. The slogan of the advertising campaign is: NEWSPAPER + TELEVISION = THE WORLD IN ONE STOP. On its front page, the media has a screen similar to a TV set, with all the elements of a news television – a logo, an information tile, scrolls, intros and caches. On this screen, users can start an up-to-date 12-14-minute news TV broadcast at any time of the day. In this broadcast, the most significant events and statements by leaders in the different areas of public life in Bulgaria and around the world will be presented in video and sound. Below the TV section there will be another which can be identified as a newspaper, as it is composed of written news, comments, analyses and interviews, supplemented by rich photo material. The newspaper section ends with information formats about the weather, currency exchange rates and curious events. ekipnews.com, however, will not be a mere news media but will rely exclusively on comments and analyses by the best known Bulgarian authors. In other words, it will rely on information with the added benefit of a public debate, hence the name ekipnews.com (Debates Bg). Our target audience will be among the better educated segments of Bulgarian society, who have a keen interest in the developments in Bulgaria and globally, in the evolvement of social and economic processes, as well as in cultural and sports trends. It is the ambition of the publishers through ekipnews.com to provide Bulgarian consumers with the high-quality news and expert analyses as offered to consumers in developed European countries. We are determined to fill your information gap.

Emil Stoyanov
Publisher